concurs pentru ocuparea postului vacant: 1 post bibliotecar grad IA, în cadrul Secţiei istorie – muzeologie, bibliotecă şi documentare;

documentul il puteti descarca de aici word: anunt – Bibliotecar pdf: anunt – Bibliotecar

A N U N Ţ

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14, jud. Alba, organizează în data de 07.09.2015,  concurs pentru ocuparea postului vacant:

 • 1 post bibliotecar grad IA, în cadrul Secţiei istorie – muzeologie, bibliotecă şi documentare;

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, la sala de şedinte a Consiliului Judeţean Alba, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.68 şi va consta în redactarea unei lucrări scrise şi interviu, după următorul calendar:

 • lucrarea scrisă va avea loc în data de 07.09.2015 ora 09.00 la sala de şedinte a Consiliului Judeţean Alba, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.68.
 • interviul se va susţine în data de 10.09.2015 ora 10.00 la sala de şedinte a Consiliului Judeţean Alba, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.68.

Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale de participare la concurs :

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs :

Pentru postul de Bibliotecar IA, în cadrul Secţiei istorie – muzeologie, bibliotecă şi documentare

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Istorie, Biblioteconomie şi ştiinţa informării
 • bune cunoştinţe operare calculator
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională
 • deţine calitatea de expert pentru patrimoniul cultural mobil – specializarea bunuri arheologice şi istorico-documentare/manuscrise, incunabule, cărţi rare şi cărţi vechi, cărţi cu valoare bibliofilă
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 6 ani şi 6 luni

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 31.08.2015 orele 16:00, la secretariatul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale sau copii legalizate, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Adeverinţă care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • În cazul în care candidatul depune la dosarul pentru înscriere declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Bibliografia și tematica pentru concursul de ocupare al postului de bibliotecar IA:

Untitled-1

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs, se obţin la telefon 0258/813300, sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, persoană de contact Chiş Ioana.

Director General

Gabriel Tiberiu RUSTOIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

FII PREGĂTIT